projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Chodník ul. Horná Vrútky

Projekt rieši novostavbu chodníka pre peších vedeného pozdĺž ulice Horná vo Vrútkach, čím vznikne prepojenie už existujúcich chodníkov na tejto ulici ukončených pred odbočkou na ul. Andreja Hlinku a pred vstupom do areálu kúpaliska vo Vrútkach.

Predmetom tohto projektu je aj rekonštrukcia poškodeného oporného múru, ktorý ohraničuje severozápadnú časť areálu kúpaliska. Oporný múr bude súčasťou novej oceľovej konštrukcie prístrešku v areáli kúpaliska. Pre severozápadné objekty v areáli kúpaliska vrátane nového oceľového prístrešku je navrhnutá nová dažďová kanalizácia zo striech.

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY
SO01 – Chodník pre peších a úprava komunikácií
SO02 – Oporný múr a spevnené plochy kúpaliska
SO03 – Prístrešok kúpaliska

V samotnom projekte boli podľa potreby pre jednotlivé objekty riešené: stavebná časť, statika, dopravné stavby vrátane dopravného značenia, dažďová kanalizácia, elektroinštalácia s bleskozvodom a verejným osvetlením. Pre investora sme v rámci IČ zabezpečili tiež niektoré vyjadrenia dotknutých orgánov pre povolenie stavby.

qrcode